Organisatie

Adelante bestaat uit de organisatieonderdelen: volwassenenrevalidatie, gehoor, spraak & taal en kind & jeugd en arbeid.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Adelante bestaat uit twee leden: H.W.M. (Henri) Plagge, voorzitter en arts M&G, en mevr. A.M. (Ageeth) Bijl, lid Raad van Bestuur (per 1 april 2024).

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de organisatie en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 

Henri Plagge

Stafafdelingen Services en Advies, Beleid en Control en het Facilitair Bedrijf ondersteunen de Raad van Bestuur en de organisatieonderdelen.

De Raad van Bestuur is bereikbaar via s.raadvanbestuur@adelantegroep.nl of telefoonnummer 045 - 528 2001.

Lees hier meer over de besturingsfilosofie Adelante.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op de ontwikkeling van het beleid en op de voortgang. Zij vergadert zes keer per jaar. Onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde komen zijn onder meer strategisch beleid, kwaliteit van zorg, samenwerkingsverbanden, financieel beleid en de ontwikkeling van het vastgoed. Naast toezicht adviseert de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur en evalueert zijn functioneren. Ook evalueert de Raad van Toezicht jaarlijks zijn eigen functioneren.

De leden van de Raad van Toezicht hebben gezamenlijk een brede maatschappelijke achtergrond. Zij zijn afkomstig uit het bedrijfsleven, de gezondheidszorg en de wetenschap. Ze zijn onafhankelijk, hebben geen nevenfuncties die onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van Adelante. Hierdoor kan de toezichttaak adequaat worden ingevuld. De verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn omschreven in de statuten, daarnaast is ook een intern reglement van kracht. De raad houdt zich bij zijn functioneren aan de regels van de Zorgbrede Governancecode.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

  • Drs. E.A.P.M. Thewessen - voorzitter
  • Dr. E.W.G.M. van Geenen - vice-voorzitter
  • M. Crutzen RA - lid
  • Dr. J.B.A. van Mourik - lid
  • Prof.dr. D.M.J. Haex - lid

Organogram

Organogram

Medezeggenschap

Cliënten van Adelante kunnen meepraten of meedenken over diverse onderwerpen. We willen onze cliënten zoveel mogelijk betrekken bij de organisatie. Zo kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren en kunnen zij meer regie over onze werkwijze krijgen. Dit kan als individu, maar ook als lid van een medezeggenschapsorgaan. Iedere cliënt kan bovendien een beroep doen op zijn recht op informatie en privacy. Bij ontevredenheid over de gang van zaken rond verleende diensten of voorzieningen kan de cliënt eventuele kenbaar maken. Lees hier meer over medezeggenschap.

ANBI status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven en schenken.

Meer informatie hierover vind u op deze pagina

Stichting Adelante Onderwijs en Stichting Adelante Zorg zijn door de belastingdienst aangewezen als ANBI.

Kijk voor meer informatie over ANBI en de aftrek van giften op de website van de belastingdienst.

Extern toezicht

Als organisatie heeft Adelante te maken met een veelheid aan externe toezichthouders. De overheid en de politiek zijn grondwettelijk verantwoordelijk voor kwalitatief goede, veilige, doelmatige en betaalbare zorg in Nederland. Publiekrechtelijke toezichthouders vervullen deze verantwoordelijkheid. Kijk op de pagina Extern toezicht voor een overzicht.

Tarieven en vergoeding

Als u informatie wilt over onze tarieven en vergoeding kunt u hier terecht.