Organisatie

Adelante bestaat uit de organisatieonderdelen: volwassenenrevalidatie, gehoor, spraak & taal en kind & jeugd en arbeid.

Raad van Bestuur

De Raad van Bestuur van Adelante bestaat uit twee leden: H.W.M. (Henri) Plagge, voorzitter en arts M&G, en mevr. A.M. (Ageeth) Bijl, lid Raad van Bestuur.

Raad van Bestuur Adelante

De Raad van Bestuur is eindverantwoordelijk voor de organisatie en legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht. 

Stafafdelingen Services en Advies, Beleid en Control en het Facilitair Bedrijf ondersteunen de Raad van Bestuur en de organisatieonderdelen.

De Raad van Bestuur is bereikbaar via s.raadvanbestuur@adelantegroep.nl of telefoonnummer 045 - 528 2001.

Lees hier meer over de besturingsfilosofie Adelante.

In het kader van maatschappelijke verantwoordelijkheid en transparantie verantwoordt de instelling jaarlijks openbaar welke onkosten door de Raad van Bestuur zijn gemaakt ten behoeve van de uitoefening van zijn functie. Bij de verantwoording van de gemaakte onkosten gaat het om een zinvol inzicht: de verantwoording moet voldoende en nuttige informatie bieden. Bij het maken en declareren van kosten betracht de Raad van Bestuur soberheid en neemt in acht dat de kosten redelijk zijn en gemaakt zijn tijdens en uitsluitend voor het uitoefenen van de functie.

Onkostenvergoedingen

De leden van de Raad van Bestuur ontvangen geen vaste onkostenvergoeding. Het gebruik van een leaseauto valt onder de regelgeving van de WNT. Voor openbaar vervoer wordt gebruik gemaakt van de NS/OV business card van de organisatie. Uitsluitend kosten kunnen gedeclareerd worden die onbelast mogen worden vergoed, zodat binnen de doelmatigheidsgrens van de Belastingdienst in het kader van de gebruikelijkheidstoets wordt gebleven.

Onder onkosten wordt verstaan:

 • belaste vaste en variabele onkostenvergoedingen, zoals ook neergelegd in de uitvoeringsregeling WNT artikel 2 lid 1;
 • onbelaste vaste en variabele onkostenvergoedingen, zoals onbelaste kilometervergoedingen en terugbetaling van daadwerkelijk gemaakte kosten in het kader van de functie-uitoefening;
 • binnenlandse en buitenlandse reiskosten, inclusief overnachting in een hotel en vervoer;
 • overnachtingen in het kader van de dienstbetrekking;
 • de werkelijke kosten van openbaar vervoer voor zover dit vervoer niet redelijkerwijs met de leaseauto of de NS business card heeft kunnen plaatsvinden
 • kosten i.v.m. het gebruik van de leaseauto zoals voor parkeren, veer- en tolgelden, onderhouds- en schoonmaakkosten van de (lease)auto;
 • kosten voor opleiding, cursussen, congressen en vakliteratuur;
 • representatiekosten, zoals kosten gemaakt bij het vertegenwoordigen van de instelling bij brancheactiviteiten;
 • etentjes met zakelijke relaties in het kader van de dienstbetrekking;
 • kosten i.v.m. lidmaatschap relevante beroepsverenigingen en (her)registraties in van toepassing zijnde registers zoals NVZD en BIG;
 • overige kosten.

Waar mogelijk worden betalingen gedaan met de creditcard van Adelante. In alle andere gevallen wordt gedeclareerd volgens de voor alle medewerkers geldende digitale werkwijze.

Verantwoording en transparantie

De Raad van Bestuur verstrekt jaarlijks inzicht in de gemaakte onkosten, gespecificeerd naar vaste en andere onkostenvergoedingen, binnenlandse en buitenlandse reiskosten, opleidingskosten, representatiekosten en overige kosten. Deze verantwoording bestaat uit een overzicht, met waar nodig een toelichting, dat openbaar wordt gemaakt. De Raad van Bestuur vermeldt de geschenken en uitnodigingen die deze heeft ontvangen ook in het jaarlijks openbaar te maken overzicht. Dit beleid en het jaarlijks overzicht worden op de website van de instelling gepubliceerd. De Raad van Toezicht gaat over en ziet toe op de naleving van dit beleid.

Dit beleid is vastgesteld in de RvT vergadering van 7 mei 2024.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht ziet toe op de ontwikkeling van het beleid en op de voortgang. Zij vergadert zes keer per jaar. Onderwerpen die in de vergaderingen aan de orde komen zijn onder meer strategisch beleid, kwaliteit van zorg, samenwerkingsverbanden, financieel beleid en de ontwikkeling van het vastgoed. Naast toezicht adviseert de Raad van Toezicht de Raad van Bestuur en evalueert zijn functioneren. Ook evalueert de Raad van Toezicht jaarlijks zijn eigen functioneren.

De leden van de Raad van Toezicht hebben gezamenlijk een brede maatschappelijke achtergrond. Zij zijn afkomstig uit het bedrijfsleven, de gezondheidszorg en de wetenschap. Ze zijn onafhankelijk, hebben geen nevenfuncties die onverenigbaar zijn met het lidmaatschap van de Raad van Toezicht van Adelante. Hierdoor kan de toezichttaak adequaat worden ingevuld. De verantwoordelijkheden van de Raad van Toezicht zijn omschreven in de statuten, daarnaast is ook een intern reglement van kracht. De raad houdt zich bij zijn functioneren aan de regels van de Zorgbrede Governancecode.

De leden van de Raad van Toezicht zijn:

 • Drs. E.A.P.M. Thewessen - voorzitter
 • Dr. E.W.G.M. van Geenen - vice-voorzitter
 • M. Crutzen RA - lid
 • Dr. J.B.A. van Mourik - lid
 • Prof.dr. D.M.J. Haex - lid

Organogram

Organogram

Medezeggenschap

Cliënten van Adelante kunnen meepraten of meedenken over diverse onderwerpen. We willen onze cliënten zoveel mogelijk betrekken bij de organisatie. Zo kunnen wij de kwaliteit van onze dienstverlening verbeteren en kunnen zij meer regie over onze werkwijze krijgen. Dit kan als individu, maar ook als lid van een medezeggenschapsorgaan. Iedere cliënt kan bovendien een beroep doen op zijn recht op informatie en privacy. Bij ontevredenheid over de gang van zaken rond verleende diensten of voorzieningen kan de cliënt eventuele kenbaar maken. Lees hier meer over medezeggenschap.

ANBI status

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut. Algemeen nut beogende instellingen (ANBI's) kunnen gebruikmaken van bepaalde belastingvoordelen bij erven en schenken.

Meer informatie hierover vind u op deze pagina

Stichting Adelante Onderwijs en Stichting Adelante Zorg zijn door de belastingdienst aangewezen als ANBI.

Kijk voor meer informatie over ANBI en de aftrek van giften op de website van de belastingdienst.

Extern toezicht

Als organisatie heeft Adelante te maken met een veelheid aan externe toezichthouders. De overheid en de politiek zijn grondwettelijk verantwoordelijk voor kwalitatief goede, veilige, doelmatige en betaalbare zorg in Nederland. Publiekrechtelijke toezichthouders vervullen deze verantwoordelijkheid. Kijk op de pagina Extern toezicht voor een overzicht.

Tarieven en vergoeding

Als u informatie wilt over onze tarieven en vergoeding kunt u hier terecht.