Kwaliteit & veiligheid

De thema’s kwaliteit en veiligheid staan hoog op de agenda bij Adelante. Als cliënt moet u kunnen rekenen op goede zorg, in een veilige omgeving waarin u zich gekend en welkom voelt. Omdat wij dit belangrijk vinden, blijven wij onze kwaliteit en veiligheid van behandeling en zorg voortdurend toetsen en meten. Uitgangspunt hierbij is een continue verbetering van zorg, onder het motto “Wie goed wil zijn, moet beter worden”.

Certificering

Adelante laat de kwaliteit en veiligheid jaarlijks toetsen door DNV GL.

Adelante heeft het ISO 9001-2015 certificaat voor het kwaliteitsmanagement systeem (KMS), NEN 7510 certificaat voor informatiebeveiliging, en het NEN 8009-2018 certificaat voor het Veiligheidsmanagement systeem (VMS) voor alle locaties van Revalidatie, Wonen, Intensieve Kindzorg en Audiologie & Communicatie. Een organisatie met deze keurmerken heeft intern de zaken goed op orde, stelt de klant altijd centraal en werkt voortdurend aan verbetering van de zorg- en dienstverlening.

Keurmerk Meldcode huisgeweld en kindermishandeling

Adelante beschikt over het keurmerk meldcode huisgeweld en kindermishandeling. Dit keurmerk wordt verstrekt door de LVAK, de vereniging voor aandachtsfunctionarissen huiselijk geweld en kindermishandeling, waar alle aandachtsfunctionarissen van Adelante lid van zijn. De toekenning van het keurmerk betekent dat de Meldcode volgens de wettelijk eisen geïmplementeerd en geborgd is binnen de organisatie.

Meer informatie: ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Keurmerk meldcode

Klachten en/of meldingen

Als Adelante streven we continu naar het verbeteren van onze zorg. Dit betekent dat wij zorgvuldig omgaan met klachten en/of meldingen.

Alle cliënten, bezoekers en medewerkers van Adelante hebben recht op een veilige omgeving waarin je je gerespecteerd voelt. Toch kan het voorkomen dat er ontevredenheid ontstaat over de gang van zaken of dat er bijvoorbeeld sprake is van grensoverschrijdend gedrag. Wij geloven in open communicatie en hopen dat iedereen zich vrij genoeg voelt om ongepast gedrag te melden. Een prettige en respectvolle omgeving kunnen we alleen samen creëren.

Rapportages

Omdat Adelante het belangrijk vindt om transparant te zijn over incidenten, calamiteiten en de verbetermaatregelen publiceren wij de jaarlijkse calamiteitenrapportage via onze website. 

Adelante heeft als uitgangspunt te willen leren van de incidenten. Alleen op deze manier kan onze zorg steeds beter worden. Gelukkig zijn er bij Adelante niet veel calamiteiten die gemeld moeten worden bij inspectie.

U treft de rapportage over 2023 hier aan.

Binnen Adelante is veel aandacht voor de ervaringen van onze cliënten en bezoekers. Deze ervaringen zijn immers de spiegel van de kwaliteit van de door ons geleverde zorg en behandeling. Daar waar de cliënt ervaart dat het beter kan, onderzoeken wij wat wij daaraan kunnen doen. Adelante is ook verplicht deel te nemen aan metingen van cliëntervaringen. Lees meer en bekijk onze cliënttevredenheidsrapportages op de pagina cliëntervaringen.

We houden als Adelante op diverse manieren zicht op de kwaliteit van onze zorg. We maken hierbij gebruik van diverse meetinstrumenten. Op basis daarvan maken we verbetervoorstellen en voeren deze uit. We rapporteren hierover in deze rapportage Kwaliteit en Veiligheid.

Wetten, regels en afspraken

Adelante heeft huis- en gedragsregels opgesteld, die gelden voor alle cliënten, leerlingen en ouders, bezoekers en medewerkers. 

De Wet op Kwaliteit van Zorginstellingen verplicht zorginstellingen tot het bieden van verantwoorde zorg. Onder andere door het inzetten van deskundig en vakbekwaam personeel. 

De Wet BIG bewaakt en bevordert de kwaliteit van de beroepsuitoefening en beschermt zorgvragers tegen ondeskundig en onzorgvuldig handelen van zorgverleners. Alleen bevoegde en bekwame zorgverleners zijn in het BIG-register opgenomen. Adelante heeft de BIG-registratie van alle binnen de organisatie werkzame zorgverleners gecontroleerd.

U kunt de zorgverlener die u behandelt, opzoeken in het
BIG-register.

Meer weten over het doel en de inhoud van de wet BIG? Bezoek dan de website van het BIG-register.

Iedereen heeft recht op bescherming van zijn persoonlijke levenssfeer.

Om die bescherming te waarborgen geeft de privacywetgeving (Algemene verordening gegevens bescherming (AVG) en de Uitvoeringswet AVG) aan hoe we moeten omgaan met persoonsgegevens, wat de rechten zijn van degene van wie persoonsgegevens worden verwerkt en wat de plichten zijn van degene die met de gegevens werkt.

Binnen Adelante werken we met persoonsgegevens van patiënten, cliënten, leerlingen, (verder in dit reglement aangeduid met de term cliënt), medewerkers, stagiaires, vrijwilligers en sollicitanten. Met het privacyreglement willen we inzicht geven in de manier waarop wij met gegevensverwerking omgaan.

Meer informatie leest u hier.

We streven bij Adelante naar veilige zorg met respect voor de autonomie en de vrijheid voor de cliënt. Soms kan het gedrag (bewust of onbewust) van de cliënt een gevaar of nadeel opleveren voor de cliënt zelf of diens omgeving. Daarom kan het noodzakelijk zijn om vrijheidsbeperkende maatregelen toe te passen. In deze folder vindt u informatie over de vrijheidsbeperkende maatregelen en het geven van toestemming.