Samen op koers

Samen op koers!

Vanaf eind 2018 is gesproken over een nieuwe besturingsfilosofie van en voor Adelante, onder meer in een aantal "wereldcafésessies". Enkele quotes van medewerkers tijdens deze sessies vind je terug bij de thema's. De filosofie draagt bij aan het zelfstandig kunnen werken binnen duidelijke kaders waarbij elk verbeteridee, zowel voor de cliënt als in de ondersteuning, welkom is voor overleg met elkaar en leidinggevende. Divisies en teams maken onderling afspraken over wat en hoe we dingen willen doen en bereiken.

De Adelante Groep bestaat uit de onderdelen (divisies) Revalidatie Volwassenen, Kind & Jeugd (onderwijs, zorg en revalidatie) en Audiologie & Communicatie. Men kan bij ons terecht voor een breed en gevarieerd pakket aan (revalidatie) behandeling, zorg en (speciaal) onderwijs in en vanuit een groot aantal locaties in Limburg. We hebben veel verschillende doelgroepen met elk hun eigen aanbod en financieringsbronnen.

Innovatief, oog voor kwaliteit, cliëntgericht, een lerende organisatie en (wetenschappelijk) onderzoek kenmerken het Adelante aanbod. De ondersteunende diensten, divisies services en ABC (advies, beleid en control) en het kenniscentrum, zijn belangrijk om behandeling, zorg en onderwijs mogelijk te maken. In- en extern wordt er samengewerkt om onze doelen en vooral die van de cliënten* te kunnen bereiken.

Een groot deel van onze cliënten komt uit Limburg, een klein deel voor onze expertise uit andere regio’s.

*Daar waar cliënt wordt gebruikt bedoelen we ook patiënt en leerling (en hun ouders).

Bij Adelante werken gedreven, deskundige en bevlogen mensen. Ze werken op de voorgrond en op de achtergrond. De medewerkers op de voorgrond hebben het contact met de cliënten, leerlingen, ouders, collega’s en vele anderen. De medewerkers op de achtergrond werken hard om het proces op de voorgrond te ondersteunen. Samen zijn we Adelante. We zijn nieuwsgierig naar elkaar en handelen vanuit vertrouwen. De besturingsfilosofie die we hebben opgesteld helpt ons om onszelf te organiseren. Het geeft richting aan ons dagelijks handelen en helpt om cliëntgerichte zorg en onderwijs te bieden. Medewerkers krijgen zoveel mogelijk ruimte om zelf met hun collega’s te regelen wat er geregeld moet worden. Maar omdat we een organisatie zijn gebeurt dit binnen kaders en met spelregels. Ook moet er natuurlijk rekening worden gehouden met wat financieel mogelijk is. Samen dragen we onze kernwaarden die duidelijk naar voren kwamen tijdens de wereldcafésessies. Onze kernwaarden - samen, expert, nieuwsgierig en vertrouwen - geven dan ook aan wat we belangrijk vinden. Ze betekenen iets voor onze keuzes en ons gedrag; we mogen daar op aangesproken worden als organisatie, als divisie, als cluster en als medewerker van Adelante.

"Ik ben trots op succeservaringen van 'mijn' cliënt!"

Divisies en clusters hebben een hoge mate van eigenheid, vrijheid van handelen, werken zelfstandig en weten waarvoor ze verantwoordelijk zijn. We kiezen voor maximaal drie managementniveaus: raad van bestuur, divisiedirectie (directeur en medisch manager) en leidinggevende van de clusters (het cluster management/verpleegkundige afdelingshoofden/coördinatoren). Iedereen heeft zijn eigen rol en verantwoordelijkheid. Ze hebben een breed scala aan leidinggevende vaardigheden en een groot aanpassingsvermogen. Vertrouwen en maximaal gebruik maken van ieders competenties is de basis van ons handelen. De raad van bestuur geeft richting en zorgt voor spelregels en kaders. Divisiedirecties en leidinggevenden dragen de volle verantwoordelijkheid voor hun teams, cluster of divisie; kwaliteit & veiligheid, innovatie, productie, personeel en het beheer van middelen (en het resultaat). Zij werken binnen de kaders die centraal zijn gesteld en concretiseren die voor hun divisie, cluster of team. Zorgprogramma's en zorgpaden vallen onder de verantwoordelijkheid van de daar voor aangewezen hoofdbehandelaars. Zo zijn we een toekomstgerichte organisatie die goed reageert op ontwikkelingen. Binnen Adelante helpen we elkaar ongeacht de locatie, de divisie, het cluster of het team waar je werkt.

Binnen Adelante maakt het niet uit waar je aanklopt. Professionals van Adelante zijn zich ervan bewust dat zij een onderdeel zijn van een heel netwerk rondom cliënten. Wij zijn duidelijk over wat men van ons mag verwachten en waar de grenzen liggen van onze mogelijkheden. We stimuleren de cliënt in het herpakken van zijn eigen regie.

Zorgprogramma’s en gestandaardiseerde  werkprocessen bieden duidelijkheid over wat waar wordt geboden. Dit geldt zowel voor basis- als voor specialistische zorg/onderwijs en expertise functies. Door gestandaardiseerd te werken is het mogelijk maatwerk te bieden waar dat nodig is. Wij zorgen voor een goede overdracht en verwijzing als een andere aanbieder de zorg of het onderwijs van ons overneemt. Zodat de cliënt wordt ondersteund tijdens zijn reis.

"Spreken met de cliënt en niet over de cliënt!"

Binnen en buiten Adelante is veel in beweging. De besturingsfilosofie geeft de basis voor ons handelen zodat we kunnen meebewegen en ons kunnen aanpassen. Hiervoor zijn de meerjarenkoers, de begrotings- en beleidscyclus, de  organisatiestructuur, procesgericht (en 'lean') werken en duidelijke beslissingen belangrijk. De zachtere kant van de organisatie zoals de stijl van leidinggeven, het kennen van elkaar en de manier waarop we communiceren en elkaar feedback geven zijn minstens zo belangrijk. Bij Adelante gebruiken we ook het gezonde boerenverstand. We zien regels en systemen als hulpmiddel om ons werk goed te doen maar we zien ze niet als dwingend harnas.

Voorkomen van bestuurlijke drukte en loslaten  binnen de kaders zijn hierbij relevant.

De leidinggevenden van de divisies en clusters hebben inzicht in voor hen relevante informatie en cijfers. Bespreken, afspreken en aanspreken zijn drie werkwoorden die voor iedereen belangrijk zijn.

Missie

Adelante helpt kinderen en volwassenen die kampen met de gevolgen van een ziekte, aandoening of ongeval bij het herstel van functioneren en participatie. Adelante betekent ‘vooruit!’ in het Spaans en daar is onze missie op gebaseerd: cliënt, medewerker, organisatie, haal het beste uit jezelf!

Visie

We nemen de vraag van de cliënten en hun naasten als uitgangspunt. Voor en samen met de cliënt zetten we alle benodigde expertise in voor het meest optimale en gewenste resultaat. Daarbij krijgen alle facetten van het leven aandacht: gezondheid, zelfredzaamheid, relaties, onderwijs, vrije tijdsbesteding en arbeid. Tijdens de behandeling geven we de cliënt de mogelijkheid de regie te houden en stellen we deze in overleg bij als dat nodig is. Adelante werkt daarbij nauw samen met ketenpartners.

Onze kernwaarden:

Samen
Expert
Nieuwsgierig
Vertrouwen