Met alle respect

Met alle respect!

Iedereen heeft recht op een werk- en zorgomgeving waarin je je veilig en gerespecteerd voelt. Iedere vorm van (seksuele) intimidatie, agressie en geweld, pesten en discriminatie is naar onze mening grensoverschrijdend gedrag. Wij geloven echter ook in de kracht van open communicatie, zodat iedereen zich vrij voelt om incidenten van grensoverschrijdend gedrag te melden.

Samen voor een veilig Adelante

Zie je iets waarvan je niet zeker bent of het kan of niet. Wat doe je dan? Kijk je weg of praat je er over? Iedereen heeft recht op een veilige en positieve omgeving, ook bij Adelante. Ook jij kunt meehelpen om deze prettige en respectvolle omgeving te creëren, met je eigen houding en gedrag. En als het misgaat, staan we daar graag klaar voor.

Maak je je zorgen of wil je iets melden?

Maak het bespreekbaar. Lukt dat niet? Meld het dan en stuur ons een mail!

Meldpunt: Met alle respect!

Wanneer een melding maken?

We kunnen ons voorstellen dat het soms een moeilijke afweging is om ook echt een melding te maken. Want wanneer doe je dat en wat betekent dit voor jezelf en voor de ander? We stellen voorop dat alle meldingen zeer serieus worden genomen maar vooral ook dat je je veilig en beschermd kunt voelen om dit te doen.

Wat doen we met een melding?

In veel gevallen is het probleem snel uit de wereld wanneer je met elkaar in gesprek gaat. Dat is voor ons dan ook de eerste stap. Afhankelijk van de uitkomst kan het soms toch nodig zijn om grondig en onpartijdig onderzoek te doen. Alle betrokkenen worden hierbij gehoord. Als het grensoverschrijdend gedrag wordt bevestigd, worden er passende maatregelen getroffen. 

Denk aan verbaal geweld, fysiek geweld dat niet gericht is tegen personen, seksuele intimidatie, discriminatie, pesten en het gebruik van drugs.

  • Ten eerste zal er altijd een gesprek worden gevoerd met alle betrokkenen. Er wordt altijd geluisterd naar beide kanten van het verhaal. Er wordt gesproken over het vertoonde gedrag en wat dit doet met de medewerker(s), een andere cliënt(en) of bezoeker(s).
  • Er wordt uitleg gegeven waarom dit gedrag niet wordt getolereerd en er zal gevraagd worden om dit in de toekomst niet meer te doen.
  • Indien er een herhaling van grensoverschrijdend gedrag plaatsvindt, dan volgt een tweede gesprek, waarbij betrokkene een waarschuwing krijgt. Deze waarschuwing zal de betrokkene ook schriftelijk ontvangen. Hierin staat het een verslag van het gesprek dat heeft plaatsgevonden en de daarin gemaakte afspraken.

Denk aan lichamelijk geweld (slaan schoppen), dreigen met lichamelijk geweld (ik doe je wat aan!) en seksuele intimidatie (ongewenst aanraken ect.).

  • Er vindt een gesprek plaats met een leidinggevende, waarin de betrokkene gehoord wordt. betrokkene ontvangt na het gesprek een schriftelijke waarschuwing met een verslag van het gesprek en de daarin gemaakte afspraken.
  • Indien betrokkene het niet eens bent met de verwijten, dan kan betrokkene de klachtenfunctionaris benaderen. 
  • Wanneer het grensoverschrijdend gedrag zich herhaalt, dan vindt overleg met en besluitvorming door de hoofdbehandelaar en het management plaats. De behandeling kan mogelijk stopgezet worden en er kan aangifte bij de politie worden gedaan. Wanneer de betrokken dader een bezoeker is, volgt er een locatie verbod.

Denk aan grof lichamelijk geweld (mishandeling, verwonding), grove seksuele intimidatie (verkrachting) of dreigen met of gebruiken van wapens (steekwapen, vuurwapen).

  • De politie wordt ingeschakeld en er wordt aangifte gedaan. In overleg met de politie worden maatregelen vastgesteld. Deze maatregelen variëren van het stopzetten van de behandelrelatie tot en met een locatie verbod.

Ondersteuning van Adelante

De impact van grensoverschrijdend gedrag kan verstrekkend zijn. We zijn echter vastbesloten om te helpen het welzijn en vertrouwen te herstellen van diegene die er mee in aanraking zijn gekomen bij Adelante.

Het moet voor iedereen duidelijk zijn dat bij Adelante geen enkele vorm van grensoverschrijdend gedrag wordt getolereerd.