Zorgproducten gehoor, taal en spraak

De Nederlandse Zorgautoriteit heeft bepaald dat zorg op het gebied van gehoor, taal en spraak wordt gefinancierd op basis van Audiologische Producten (AP’s).

Wat is een Audiologisch Product (AP)?

AP’s hebben een oplopende zorgzwaarte. De zorgzwaarte wordt bepaald aan de hand van de verrichtingen die bij u uitgevoerd zijn. Een verrichting is bijvoorbeeld een toonaudiogram of een logopedisch onderzoek.

Als u voor het eerst bij het audiologisch centrum komt, wordt een AP geopend dat 90 dagen duurt. Komt u na deze 90 dagen terug dan wordt aansluitend een vervolg AP geopend, deze duurt altijd 120 dagen. Aan het eind van de duur van een AP wordt de zorgzwaarte bepaald op basis van de verrichtingen die bij u zijn gedaan en het aantal disciplines dat betrokken was bij uw zorgtraject. Daarom is pas aan het einde van een AP periode vast te stellen wat de hoogte van een factuur is. De begindatum van een AP traject bepaalt het geldende tariefjaar en is tevens het jaar waarin de factuur valt voor het verplicht eigen risico.

Waarom krijgt mijn verzekeraar nu pas een nota?

Het kan voorkomen dat u uw eigen risico dient te betalen in een ander jaar dan u verwachtte.
We dienen uw factuur rechtstreeks in bij uw zorgverzekeraar. Een factuur blijft openstaan totdat de periode van 90 of 120 dagen is verstreken, volgens de regelgeving en contractafspraken met zorgverzekeraars. De verrekening vindt plaats nadat wij een traject met u hebben afgesloten.
Het kan voorkomen dat wij in 2024 nog een factuur sturen aan uw zorgverzekeraar over een zorgtraject, dat in 2023 is gestart. Het is dan mogelijk, dat u in 2024 nog eigen risico over 2023 moet betalen aan de zorgverzekeraar, waarbij u bij aanvang van het AP traject (AP = Audiologisch Product, vergelijkbaar met een DBC = DiagnoseBehandelCombinatie bij een ziekenhuis) verzekerd was.
Klik hier voor meer uitleg over een DBC en het eigen risico, een voorbeeld van de Nederlandse Zorgautoriteit.

Wat kost mijn behandeling?

Elk audiologisch centrum maakt jaarlijks tariefafspraken per zorgverzekeraar en per Audiologisch Product (AP). Daarnaast gelden zogenaamde passantentarieven voor mensen die niet verzekerd zijn of waarvan de verzekeraar geen contract heeft gesloten met het audiologisch centrum. De tarieven die met zorgverzekeraars zijn afgesproken liggen altijd lager dan de passantentarieven. Met alle grote zorgverzekeraarsgroepen (Achmea, Agis, Multizorg, CZ, Menzis, VGZ en DSW) hebben wij een contract afgesloten en wordt de factuur rechtstreeks naar de verzekeraar gestuurd. Meer informatie kunt u opvragen bij uw eigen zorgverzekeraar.

Telefonisch of digitaal contact

Een intakegesprek, behandeling of informatiebijeenkomst kan ook telefonisch of digitaal plaatsvinden. Net als een fysiek consult wordt de zorgnota rechtstreeks ingediend bij uw zorgverzekeraar of u krijgt een nota thuisgestuurd als u niet verzekerd bent. Een telefonisch of digitaal contact kan ten laste komen van uw eigen risico.